FORBES jaunais numurs!

Share

P001-copy

FAKTI UN KOMENTA�RI

10 |  ATBRA?VOT CEA�U PRIVA�TAJIEM INVESTORIEM

14 |  CA?A�A AR JAUNIEŠU BEZDARBU

15 |  TIPISKI LEONARDO DA VINA?I

16 |  IDEA�LS MATERIA�LS JAUNUZA�A�MUMAM

INOVA�CIJAS

18 |  NESAKIET «UZ REDZA�ŠANOS»

URBAi??NISTIKA

20 | PAi??RVEIDOT LIELVEIKALU

LA?DERI

24 | DAi??VANU MUZEJS UN «ABLV BANK» VADA?TAi??JA BIROJS

FORBES @100

26 | RITEAi??I GAISAi??: 1927. GADA 15. JA?NIJS

PASAi??KUMS

30 | FORBES INVESTORU KLUBS

MAi??RKETINGS

32 | MEKSIKAS BRA?NUMS

KAi??DS IR TEKILAS VEIKSMES NOSLAi??PUMS?

LATVIJA / Ai??ZIJA

36 | A?SAIS CEAi??Š UZ Ai??A?NU

38 | LAI PLA?ST!

TEHNOLOA?IJAS

43 | ARTA DA UGINA ELEKTRISKIE SAPAi??I

46 | MA?Ai??Ai??, ES SAMAZINAi??JU RA?PNA?CU

50 | ATGRIEZTIES NO KRIEVIJAS AR NAUDU

NAUDA

54 | «BITCOIN» OTRA PUSE

NUMURA TAi??MA

59 | SIEVIETES LIKTENIS

60 | TOP 30

STRATAi??A?IJAS

70 | «SLUSH» FAKTORS

GRAi??MATA

76 | IZGLA?TA?BAS LIETDERA?BA

FORBES LIFE

82 | NAi??KOTNE IR KLAi??T!

88 | KAUJA PAR MUZEJU

92 | PROPAGANDA, KAS BEIDZAi??S AR SKANDAi??LU

96 | DOMAS PAR AMBA?CIJAi??M