Share

Noklausoties vienas dienas seminA?ru STRUKTURA�TA KORPORATA?VA�S PA�RDOA�ANAS SISTA�MA, JA�s iemA?cA�sities:

  • SistemA?tiski pA?rdot un A?enerA�t rezultA?tus katru dienu
  • PaaugstinA?t savu ietekmi klientu acA�s
  • UzzinA?siet 5 patiesus iemeslus kA?pA�c klienti nepA�rk
  • KA? pabeigt pA?rdoA?anas procesu ar reA?lu darA�jumu
  • Atrast kompromisus A�paA?i sareA?A?A�tA?s situA?cijA?s
  • Ko nedrA�kst darA�t pirms pA?rdoA?anas
  • SapratA�sit, kA? mainA?s trA�s pA?rdoA?anas pamatfA?zes krA�zes laikA?
  • UzzinA?sit, kA? krA�zi vA�rtA� klienti
  • KA? sagatavot pirmspA?rdoA?anu krA�zes apstA?kA?os
  • IemA?cA�sities veiksmA�gi novA�rtA�t sevi un darba tirgu krA�zes laikA?

Ko iegA�sit seminA?rA? STRUKTURA�TA KORPORATA?VA�S PA�RDOA�ANAS SISTA�MA?

LielA?ko korporA?ciju vadA�tA?ji visA? pasaulA� uzskata, ka pA?rdoA?anas TOP menedA?eri krA�zes laikA? mazA?k nepelna. Iemesls a�� STRUKTURA�TA pieeja pA?rdoA?anai. PA�c The New York Times pA�tA�jumu materiA?liem, pA?rdoA?anas TOP menedA?eri neredz atA?A�irA�bu pA?rdoA?anA? lA�dz krA�zei un krA�zes laikA?. Iemesls ir A?oti vienkA?rA?s a�� viA�i pielA?gojuA?i izpratni par krA�zi pA?rdoA?anas sistA�mai. SavukA?rt Eiropas Financial Times uzskata, ka krA�ze ir reA?la iespA�ja pA?rdoA?anas menedA?eriem noteikt savu cenu tirgA�, jo no tA? aiziet latentie un neefektA�vie kolA�A?i. Izdevums min arA� pA?rliecinoA?u statistiku, ka pA?rdoA?anas TOP menedA?eri ir zaudA�juA?i mazA?k nekA? citu profesiju darbinieki.

MA�RA�AUDITORIJA:

KompA?niju vadA�tA?ji; menedA?eri, kuri strA?da ar korporatA�vajiem klientiem; vecA?kie menedA?eri un pA?rdoA?anas nodaA?u vadA�tA?ji; finanA?u iestA?A?u krA�zes menedA?eri.

Lai saA�emtu informA?ciju rakstietA� secretary@next.magazine.lv

Forbes EquityClub

IDEJA: NoorganizA�t konferenci neprofesionA?liem investoriem par interesantA?kajA?m BaltijasA�tech (Latvijas un Igaunijas) kompA?nijA?m un padarA�t investA�cijas Start-upos saprotamas. A�aut jauniem uzA�A�mA�jiem satikt biznesa cilvA�kus ar naudu un pA?rliecinA?t par savu projektu.


Lasi vairāk »

Forbes Academy

PRAKTISKAIS KURSS a�?KORPORATA?VA�S FINANSES UZA�A�MUMU VADA?TA�JIEMa�?


Kurss palA�dzA�s CEO pieA�emt nopietnus finanA?u lA�mumus, pat ja ofisA? nav CFO.
Lasi vairāk »